Ahmad Sarwat, Lc., MA

1. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Level 1 : Tarikh Tasyri` 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
10101. Mengenal Ilmu Fiqih
10102. Keistimewaan Fiqih
10103. Menjawab Tuduhan Terhadap Fiqih
10104. Fiqih dan Perubahan Zaman
10105. Tema-tema Besar Fiqih
10106. Referensi Ilmu Fiqih
10107. Ilmu Fiqih Antara Teks Sumber dan Kesimpulan Hukum
10108. Belajar Fiqih : Keutamaan & Tantangan
10109. Fiqih dan Ijtihad
10110. Fiqih dan Taqlid
10111. Fiqih dan Khilafiyah
10112. Maqashid Syariah
10113. Qawaid Fiqhiyah
10114. Tasyri Umat Terdahulu
10115. Sejarah Fiqih : Era Kenabian dan Shahabat
10116. Sejarah Fiqih : Era Tabiin
Level 1 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
10701. Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir
10702. Literatur Ilmu Al-Quran
10703. Mengenal Al-Quran
10704. Al-Quran dan Kitab Samawi Sebelumnya
10705. Nuzulul Quran
10706. Makkiyah dan Madaniyah
10707. Yang Pertama dan Terakhir Turun
10708. Fawatih As-Suwar
10709. Ijazul Quran
10710. Amtsalul Quran
10711. Aqsamul Quran
10712. Jadalul Quran
10713. Qashashul Quran
10714. Kontradiksi Antar Ayat
10715. Sistematika Tema-tema Dalam Al-Quran
10716. Perintah dan Hukum Dalam Al-Quran
Level 2 : Tarikh Tasyri` 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
20101. Mahzab Hanafi : Profil Umum
20102. Fiqih Mazhab Hanafi : Thaharah, Shalat, Zakat
20103. Fiqih Mazhab Hanafi : Puasa, Haji Muamalat
20104. Mazhab Hanafi : Tokoh Ulama dan Kitab
20105. Mazhab Maliki : Profil Umum
20106. Fiqih Mazhab Maliki : Thaharah Shalat
20107. Fiqih Mazhab Maliki : Puasa Haji Nikah
20108. Mazhab Maliki : Tokoh Ulama, Kitab dan Negeri Bermazhab Maliki
20109. Mazhab Syafi`i : Profil Umum
20110. Fiqih Khas Mazhab Syafi`i : Thaharah Shalat Zakat
20111. Fiqih Khas Mazhab Syafi`i : Puasa Haji
20112. Mazhab Syafi`i 3: Tokoh Ulama dan Kitab
20113. Mazhab Hambali 1 : Profil Umum
20114. Mazhab Hambali 2 : Fiqih Khas Mazhab Hambali 1
20115. Mazhab Hambali 3 : Haji Umrah
20116. Mazhab Hambali 4 : Tokoh Ulama dan Kitab
Level 2 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
20701. Sejarah Pengumpulan Al-Quran
20702. Mushaf Shahabat
20703. Sabatu Ahruf
20704. Ilmu Qiraat
20705. Qiraat `Ashim Riwayat Hafsh
20706. Imam Asy-Syathibi
20707. Ilmu Rasm
20708. Karakteristik Rasm Utsmani
20709. Ilmu Dhabth
20710. Al-Waqf wa Al-Ibtida`
20711. Ayat, Surat & Pembagian Al-Quran
20712. Mushaf Standar Indonesia
20713. Hukum Terkait Mushaf
20714. Penerjemahan Al-Quran
20715. Berbagai Metode Belajar Baca Al-Quran
20716. Ilmu Nagham & Tarannum
Level 3 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
30701. Pengantar Ilmu Tafsir
30702. Asbabun Nuzul
30703. Nasakh dan Mansukh
30704. Al-Wujuh wa An-Nazhair
30705. Siyaq : Memahami Al-Quran Sesuai Konteks
30706. Munasabah
30707. Muhkam dan Mutasyabih
30708. Al-Aam dan Al-Khash
30709. Muthlaq & Muqayyad
30710. Manthuq dan Mafhum
30711. Tafsir Era Kenabian
30712. Tafsir Era Shahabat
30713. Tafsir Era Tabi`in
30714. Tafsir Bil Ma`tsur
30715. Tafsir bir-Ra`yi
30716. Tafsir Israiliyat
Level 4 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
40701. Ushul Tafsir
40702. Kaidah Tafsir
40703. Syarat Mufassir
40704. Tafsir Bercorak Falsafi dan Sufi
40705. Tafsir Bercorak Fiqhi
40706. Tafsir Bercorak Adabi Ijtimai
40707. Tafsir Bercorak Ilmi
40708. Sistematika Penyajian Tafsir
40709. Tafsir Era Modern
40710. Tafsir Ulama Nusantara : Al-Azhar dan Al-Mishbah
40711. Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Kemenag
40712. Tafsir Ulama Nusantara : Tafsir Ilmi dan Maudhu
40713. Cocokologi Tafsir
40714. Ayat Terkait Umat Terdahulu
40715. Ayat-ayat Takfir
40716. Ayat-ayat Jihad Yang Disalah-pahami
Level 5 : Fiqih Kontemporer 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
50201. Mengenal Fiqih Kontemporer
50202. Karakteristik, Pembagian dan Penyebab
50203. Lembaga Fatwa Kontemporer
50204. Bidang Pembahasan Fiqih Kontemporer
50205. Tantangan Fiqih Kontemporer
50206. Literatur dan Rujukan Dalam Fiqih Kontemporer
50207. Konsep Najis dan Kebersihan
50208. Kenajisan Alkohol Yang Diperdebatkan
50209. Tubuh Manusia dan Najis
50210. Hukum Daging Sintetis
50211. Konsep Istihalah
50212. Konsep Kamar Mandi Modern
50213. Bersuci Dalam Berbagai Keadaan
50214. Memahami Konsep Siwak
50215. Mushaf Elektornik
50216. Konsep Masjid Era Modern
Level 5 : Fiqih Mawaris 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
50601. Mengenal Ilmu Waris
50602. Sumber Hukum Waris
50603. Hukum Waris Dari Masa ke Masa
50604. Tantangan Belajar Ilmu Waris
50605. Mengapa Harus Belajar Mawaris?
50606. Penyimpangan Pembagian Waris 1
50607. Penyimpangan Pembagian Waris 2
50608. Waris Islam vs Kompilasi Hukum Islam
50609. Kerangka Ilmu Mawaris
50610. Antara Waris, Hibah, dan Wasiat
50611. Rukun Syarat & Mawani’
50612. Mengenal Pewaris
50613. Mengenal Harta Warisan
50614. Mengenal Ahli Waris
50615. Sistem Hijab Dalam Pembagian Waris
50616. Ahli Waris Internal
Level 5 : Tafsir Ahkam 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
50701. Surat Al-Fatihah
50702. Sihir : Al-Baqarah : 101-103
50703. Nasakh
50704. Kiblat
50705. Sa'i
50706. Kitman Ilmu Syar'i
50707. Tahrim Khabaits
50708. Qishash
50709. Puasa
50710. Qital
50711. Haji Umrah
50712. Larangan Perang di Bulan Haram
50713. Haram Khamar dan Maisir
50714. Menikahi Wanita Musyrik
50715. Menjauhi Wanita Haidh
50716. Terlanjur Bersumpah Mentalaq Istri
Level 6 : Tafsir Ahkam 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
60701. Talaq Dalam Islam
60702. Radha'
60703. 'Iddah
60704. Khitbah
60705. Riba
60706. Wala’ Kepada Orang Kafir
60707. Kewajiban Haji
60708. Ta'addud Zawaj
60709. Menjaga Harta Anak Yatim
60710. Wanita Haram Dinikahi
60711. Mendamaikan Suami Istri
60712. Shalat Dalam Keadaan Mabuk
60713. Pembunuhan
60714. Shalat Khauf
60715. Makanan Haram
60716. Sembelihan Ahli Kitab
Level 6 : Sirah Nabawiyah 1 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
60401. Urgensi Mempelajari Sirah Nabawiyah
60402. Al-Quran dan Sunnah : Sumber Sirah Nabawiyah
60403. Literatur Sirah Nabawiyah
60404. Arab dan Sekitarnya Sebelum Masa Kenabian
60405. Rahasia Dipilihnya Jazirah Arabia
60406. Risalah Nabi SAW & Para Nabi Sebelumnya
60407. Nasab dan Kelahiran
60408. Penyusuan dan Pengasuhan
60409. Bersama Abdul Mutalib dan Abu Thalib
60410. Pernikahan Dengan Khadijah radhiyallahu`anha
60411. Permulaan Turun Wahyu Samawi
60412. Dakwah Tiga Tahun Pertama
60413. Dakwah Secara Terbuka
60414. Cobaan dan Ujian Menentang Risalah
60415. Hijrah ke Habasyah
60416. Pemboikotan dan Tahun Duka Cita
Level 6 : Fiqih Kontemporer 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
60301. Shalat di Kendaraan
60302. Mengganti Shalat Yang Terlewat
60303. Shalat Berjamaah Era Pandemi
60304. Ketentuan Shalat Jumat dan Berjamaah
60305. Shalat Orang Sakit
60306. Penetapan Kiblat Era Modern
60307. Penetapan Waktu Shalat Era Modern
60308. Konsep Safar Era Modern
60309. Sejarah Shalat
60310. Zakat Uang
60311. Zakat Profesi
60312. Zakat Fithrah di Masa Modern
60313. Amil Zakat di Masa Modern
60314. Mustahik Zakat Era Modern
60315. Penentuan Awal Ramadhan
60316. Yang Membatalkan Puasa Kontemporer
Level 7 : Fiqih Mawaris 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
70401. Hukum Dan Ketentuan LDR Bagi Pasutri
70402. Ahli Waris Eksternal 2
70403. Prinsip Penghitungan Waris
70404. Contoh Penghitungan Waris Suami, Istri dan Anak
70405. Contoh Perhitungan Waris Ayah, Ibu & Anak
70406. Keluarga Yang Bukan Ahli Waris
70407. Pembagian Waris Berantai
70408. Aul
70409. Radd
70410. Kasus Umariyatain
70411. Waris Untuk Janin
70412. Dzawil Arham
70413. Kasus Khuntsa
70414. Wanita Hamil
70415. Mafqud
70416. Al-Gharqa wal Hadma
Level 7 : Fiqih Kontemporer 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
70101. Jadwal Puasa Kontemporer
70102. Idul Fithri Antara Syariat dan Tradisi
70103. Haji Kontemporer 1 Pembatasan Haji
70104. Haji Kontemporer 2 Pembiayaan Haji
70105. Fiqih Bernegara
70106. Fiqih Uang Dimasa Kenabian dan Modern
70107. Harta Kekayaan Intelektual
. Perbudakan : Syariat Islam Yang Non Aktif
70109. Fiqih Bank
70110. Fiqih Pajak
70111. Korupsi
70112. Fiqih Sosial
70113. Fiqih Ketertiban Umum
70114. Fiqih Lagu dan Musik
70115. Fiqih Lukisan dan Seni Rupa
70116. Fiqih Kuliner Kontemporer
Level 7 : Sirah Nabawiyah 2 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
70601. Hijrah ke Thaif
70602. Isra Miraj
70603. Mengislamkan Jamaah Haji Madinah dan Bai
70604. Perjalanan Hijrah ke Madinah
70605. Peran Madinah Dalam Syariah
70606. Piagam Madinah
70607. Membangun Masjid Nabawi
70608. Mempersudarakan Muhajirin Anshar
70609. Awal Mula Diizinkan Perang Dalam Islam
70610. Perang Badar (2 H)
70611. Perang Bani Qaunuqa
70612. Perang Uhud (3 H)
70613. Beberapa Kejadian Pasca Perang Uhud
70614. Perang Bani Nadhir
70615. Perang Dzaturriqa
70616. Perang Badar Mauid dan Daumatul Jandal
Level 7 : Tafsir Ahkam 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
70701. Hirabah
70702. Kaffarah Sumpah
70703. Imaratul Masjid
70704. Musyrikin Masuk Masjid
70705. Harta Rampasan Perang
70706. Lari Dari Perang
70707. Teknis Pembagian Ghanimah
70708. Hadyu dan Qurban
70709. Hukuman Pelaku Zina
70710. Menuduh Zina
70711. Li’an
70712. Haditsatul Ifki
70713. Adab Minta Idzin
70714. Hijab dan Nazhar
70715. Seruan Menikah
70716. Minta Izin Waktu Khalwah
Level 8 : Sirah Nabawiyah 3 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
80501. Perang Bani Musthaliq
80502. Haditsul Ifki
80503. Perang Khandaq (5 H)
80504. Perang Bani Quraizhah (5 H)
80505. Pernikahan Dengan Zaenab binti Jahsy
80506. Perjanjian Hudaibiyah (6 H)
80507. Mengirim Surat Kepada Para Raja
80508. Perang Khaibar (7 H)
80509. Umrah Qadha
80510. Perang Mu`tah
80511. Fathu Makkah (8 H)
80512. Perang Hunain (8 H)
80513. Perang Tabuk (9 H)
80514. Haji Wada` (10 H)
80515. Nabi SAW Sakit Menjelang Wafat
80516. Syamail Muhammadiyah
Level 8 : Fiqih Kontemporer 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
80601. Fiqih dan Sains
80602. Fiqih Kedokteran Islam Klasik
80603. Fiqih Kedokteran Modern
80604. Operasi Ganti Kelamin Dalam Pandangan Syariah
80605. Rokok
80606. Vaksin
80607. Pencegahan Kehamilan
80608. Inseminasi Buatan
80609. Pengguguran Kandungan
80610. Operasi Kecantikan
80611. Transplantasi Organ
80612. Donor dan Transfusi Darah
80613. Bank ASI
80614. Euthanasia
80615. Kematian dan Alat Bantu Hidup
80616. Otopsi Bedah Mayat
Level 8 : Tafsir Ahkam 4 : Ahmad Sarwat, Lc., MA
80701. Boleh Makan di Rumah Karib
80702. Taat Orang Tua
80703. Anak Angkat
80704. Waris Kerabat
80705. Talak Sebelum Jima’
80706. Perkawinan Nabi SAW
80707. Adab Walimah
80708. Shalawat Kepada Nabi SAW
80709. Hijab Wanita
80710. Patung dan Gambar
80711. Hilah
80712. Perang Dalam Islam
80713. Tarkul Amal Ba’da Syuru’
80714. Tatsabut fil Akhbar
80715. Menyentuh Mushah
80716. Zhihar