Sudah Tayang : 33 video

3. Hanif Luthfi, Lc., MA

Level 1 : Fiqih Zakat 1 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. Muqaddimah Fiqih Zakat
02. Pensyariatan Zakat
03. Fadhilah Shadaqah
04. Syarat Wajib Zakat
05. Kriteria Harta Wajib Zakat
06. Beberapa Kesalahan Memahami Zakat
07. Antara Zakat dan Pajak
08. Zakat dan Kemiskinan
09. Sumber-Sumber Zakat
10. Zakat Hasil Pertanian
11. Zakat Peternakan
12. Modul 1412
13. Modul 1413
14. Modul 1414
15. Modul 1415
16. Modul 1416
Level 1 : Ilmu Hadits 1 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. Mukaddimah Ilmu Mushthalah Hadis
02. xRelevansi belajar ilmua mushtalah hadis
03. Ilmu mushthalah hadis di masa Nabi
04. xIlmu mushtalah hadis di masa shahabat Nabi
05. xIlmu mushtalah hadis di masa tabiin
06. Ilmu mushtalah hadis menjadi cabang keilmuan
07. Tokoh-tokoh dan karya dalam ilmu mushtalah hadis
08. Antara hadis, sunnah dan khabar
09. Pembagian hadis
10. xHadis mutawatir
11. xHadis masyhur, aziz dan gharib
12. xHadis berdasarkan kepada siapa disandarkan
13. Hadis ahad
14. Hadis shahih
15. xTambahan dari Tsiqah
16. xKitab-kitab hadis shahih
Level 2 : Fiqih Zakat 2 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. Zakat Barang Produktif Modern
02. Zakat Mudharabah
03. Zakat Harta Yang Dihutang
04. 244
05. 245
06. Modul 246
07. Modul 247
08. Modul 248
09. Modul 249
10. Modul 2410
11. Modul 2411
12. Modul 2412
13. Modul 2413
14. Modul 2414
15. Modul 2415
16. Modul 2416
Level 2 : Ilmu Hadis 2 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. Hadis hasan
02. xHadis hasan lighairihi
03. Hadis dhaif
04. xI'tibar, Syahid dan Mutabi'
05. xIlmu ar-Rijal
06. Ilmu al-Jarh wa at-Ta'dil
07. Dhaif karena sanadnya tidak muttashil
08. xHadis muallaq dalam kitab shahih
09. xHadis mursal
10. xTahammul dan ada'
11. xTadlis dalam sanad
12. Dhaif karena perawinya tidak adil
13. xSemua shahabat Nabi itu adil
14. Dhaif karena perawinya tidak dhabith
15. Dhaif karena ada syadz
16. Dhaif karena ada illat
Level 3 : Fiqih Zakat 3 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. 331
02. 332
03. Modul 333
04. Modul 334
05. Modul 335
06. Modul 336
07. Modul 337
08. Modul 338
09. Modul 339
10. Modul 3310
11. Modul 3311
12. Modul 3312
13. Modul 3313
14. Modul 3314
15. Modul 3315
16. Modul 3316
Level 3 : Ilmu Hadis 3 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. xHadis mudhtarib, mudraj dan maqlub
02. Hadis palsu
03. xHadis dhaif dalam kitab para ulama
04. Kritik sanad dan matan hadis
05. xHadis mauquf dan qaul shahabi
06. xHadis maqthu' dan fatwa tabiin
07. Hadis di masa Nabi
08. Hadis di masa Shahabat Nabi
09. xHadis di masa tabiin
10. Hadis di masa keemasan
11. Model penulisan kitab hadis
12. Mengenal Shahih Bukhari
13. Mengenal Shahih Muslim
14. Mengenal Sunan Abi Dawud
15. Mengenal Sunan At-Tirmidzi
16. Mengenal Sunan An-Nasa'i
Level 4 : Ilmu Hadis 4 : Hanif Luthfi, Lc., MA
01. Apakah semua perbuatan Nabi menjadi syariat?
02. xMukhtalaf al-Hadis
03. xAsbab wurud al-hadis
04. xNasikh mansukh hadis
05. Apakah semua hadis shahih diamalkan?
06. Apakah semua hadis dhaif ditinggalkan?
07. Mengenal Shahih Bukhari
08. Mengenal Shahih Muslim
09. Mengenal Sunan Abi Dawud
10. Mengenal Sunan at-Tirmizi
11. Mengenal Sunan an-Nasa'i
12. Mengenal Sunan Ibnu Majah
13. Mengenal al-Muwattha'
14. Mengenal Musnad Ahmad
15. Mengenal Sunan ad-Darimi
16. Mengenal al-Mustadrak Al-Hakim

Jadwal Shalat DKI Jakarta

17-9-2021
Subuh 04:29 | Zhuhur 11:49 | Ashar 15:02 | Maghrib 17:53 | Isya 19:00 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih