Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1 | rumahfiqih.com

Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1

Hanif Luthfi, Lc., MA Fri 18 October 2013 11:37 | 7505 views

Bagikan via

Salah satu ciri mencintai ilmu adalah mencintai ulama. Mencintai ulama diawali dari mengenal mereka. Katanya, "tak kenal maka tak sayang".


Ada beberapa nama ulama yang mempunyai sebutan sama, tapi sebenarnya orangnya berbeda. Tentu sebagai pecinta ilmu, selayaknya tak salah dalam mengenali mereka. Diantara nama-nama ulama itu adalah:


Ibnu Taimiyyah


Pertama, Ibnu Taimiyyah Fachruddin Abu Abdillah Muhammad bin al-Khidhir bin Muhammad bin al-Khidhir bin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al-Hanbali. Beliau lahir tahun 542 H dan wafat tahun 622 H.


Beliau mempunyai kitab “at-Tafsir al-Kabir”, Targhib al-Qashi fi al-Fiqh”. Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin yang sering disebut sebagai Syeikhul Islam (w. 728 H) bertemu nasabnya dengan Ibnu Taimiyyah Fachruddin ini pada al-Khidhir bin Muhammad, atau bisa dikatakan bahwa Ibnu Taimiyyah Fachruddin ini termasuk paman jauh dari Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin.[1]


Kedua, Ibnu Taimiyyah Majduddin Abu al-Barakat al-Jadd. Beliau adalah Abdussalam bin Abdullah bin al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyyah al-Harrani, seorang faqih Madzhab Hanbali, ahli hadits, dan mufassir. Lahir di Harran tahun 590 H.


Beliau inilah pengarang kitab “al-Muntaqa min Ahadits al-Ahkam”, kitab yang nantinya disyarah oleh Imam as-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitab “Nail al-Authar”. Kitab Ibnu Taimiyyah al-Jadd yang lain adalah “al-Muharrar fi al-Fiqh”. Ibnu Taimiyyah al-Jadd ini adalah kakek dari Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin (w. 728 H).[2]


Ketiga, Ibnu Taimiyyah Syihabuddin al-Walid. Nama lengkapnya adalah AAbdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin al-Khidhir bin Taimiyyah al-Harrani. Beliau lahir tahun 628 H dan wafat 682 H. Beliau termasuk ikut andil dalam penulisan kitab al-Muswaddah, kitab yang ditulis oleh tiga orang yaitu Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin, bapaknya dan kakeknya.[3]


Keempat, Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin Abu al-Abbas Syeikhul Islam. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abu al-Qasim al-Khidhir an-namiri al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali. Beliau lahir di Harran tahun 661 H dan wafat di Damaskus tahun 728 H.

Kitab yang beliau karang diantaranya “Iqtidha’ as-Shirath al-Mustaqim”, “ar-Risalah at-Tadmuriyyah”, “al-Aqidah al-Wasithiyyah”, “Majmu’ al-Fatawa”.[4]


Ibnu Rusyd


Pertama, Ibnu Rusyd al-Jadd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Maliky, kakek dari Ibnu Rusyd al-Failasuf. Beliau lahir tahun 450 H dan wafat tahun 520 H di Cordoba, termasuk ulama fiqih madzhab Maliky di Cordoba.


Karya beliau diantaranya kitab “al-Bayan wa at-Tahshil”, “al-Muqaddimat al-Mumahhadat”.[5]


Kedua, Ibnu Rusyd al-Hafidz al-Failasuf Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Andalusi. Beliau termasuk ahli fiqih Madzhab Maliky, dokter, fisikawan, ahli filsafat yang banyak menerjemahkan dan mengkritisi karya Aristotales, lahir tahun 520 H dan wafat tahun 595 H.

Karya fenomenal beliau adalah kitab “Bidayat al-Mujtahid”, selain itu ada kitab “Fashlu al-Maqal”, “Tahafut at-Tahafut”.[6]


Ibnu Katsir


Pertama, Ibnu Katsir al-Makkiy; salah seorang Ahli Qira’at Sab’ah yang mutawatir. Beliau adalah Abdullah bin Katsir bin Umar bin Abdullah bin Zadan al-Makkiy, termasuk golongan Tabi’in. Beliau lahir tahun 45 H di Makkah dan wafat disana pula tahun 120 H.[7]


Kedua, Ibnu Katsir Ismail bin umar bin Katsir bin Dhowwa al-Bashri ad-Dimasyqi Abu al-Fida Imaduddin. Beliau termasuk ulama ahli tafsir, sejarawan dan hafidz, lahir tahun 701 H di Syam dan wafat di Damaskus pada tahun 774 H.


Karya terkenal beliau adalah “al-Bidayah wa an-Nihayah”, “Tafsir al-Qur’an al-Karim”, “Jami’ al-Masanid”.[8]


Ibnu al-Arabi dan Ibnu Arabi


Pertama, Ibnu al-Arabi (dengan Al-) al-Maliky. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Ma’arify al-Isybily al-Maliky atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar Ibnu al-Arabi al-Qadhi, lahir di Isybiliyah tahun 468 H dan wafat tahun 543 H.


Beliau termasuk ulama besar dari Madzhab Maliky, karyanya diantaranya “Ahkam al-Qur’an”, “al-Awashim min al-Qawashim”.[9]


Kedua, Ibnu Arabi (tanpa Al-) as-Shufi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi bin at-Tha’i al-Andalusi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar al-Hatimi atau Muhyiddin Ibnu Arabi.


Beliau adalah tokoh sufi dan teologi yang disebut-sebut pencetus paham wihdat al-wujud, lahir di Andalusia tahun 560 H dan wafat tahun 638 H.


Karya beliau yang terkenal adalah “al-Futuhat al-Makkiyyah”, “Fushush al-Hikam”, “al-Washaya”.[10]


As-Subki


Pertama, as-Subki TAQIYUUDIN Ali bin Abdul Kafi bin Ali Tamam as-Subki al-Anshari al-Khazraji Abu al-Hasan, beliau berlaqab Syeikh al-Islam. Taqiyuddin as-Subki ini adalah bapak dari Tajuddin as-Subki, pengarang kitab Thabaqat as-Syafiiyyah. Beliau lahir tahun 683 H dan wafat 756 H. as-Subki diambil dari nama tanah kelahirannya, yaitu Subki di daerah Mesir.


Beliau adalah penulis kitab “Syifa as-Saqam fi Ziyarat Khairi al-Anam”, atau dengan nama lain “Syannu al-Gharah ala man Ankara az-Ziyarah” kitab yang disebut-sebut sebagai bantahan terhadap Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) terhadap masalah ziarah kubur Nabi[11].


Kedua, as-Subki TAJUDDIN Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi as-Subki Abu Nashr, beliau berlaqab Qadhi al-qudhat. Beliau lahir di Kairo tahun 727 H dan hijrah ke Damaskus dan wafat tahun 771 H.


Beliau adalah penulis kitab “Thabaqat as-Syafi’iyyah”, “Mu’id an-Niam”, “Jam’u al-Jawami’ fi Ushul al-Fiqh”.[12]


Ketiga, as-Subki BAHA’UDDIN Ahmad bin Ali bin al-Kafi as-Subki Abu Hamid. Beliau lahir tahun 719 H dan menjadi qadhi Syam tahun 762 H, wafat di Makkah tahun 763 H. Diantara karya tulisannya adalah “Arus al-Afrah”.[13]


Keempat, as-Subki salah seorang Ulama al-Azhar yang bermadzhab Maliky. Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Muhammad bin Ahmad bin Khattab as-Subki al-Maliky. Beliau lahir tahun 1274 H dan wafat tahun 1352 H atau sekitar tahun 1933 M. Karya terkenal beliau adalah kitab “ad-Din al-Khalish”, “al-Manhal al-‘Adzb al-Maurud, syarah Sunan Abi Daud”.[14]


Al-Alusi


Pertama, al-Alusi al-Kabir Syihabuddin Abu as-Tsana’, Mahmud bin Abdullah al-Husain al-Alusi. Beliau seorang ahli tafsir, ahli hadits, sastrawan dan ulama Baghdad, lahir tahun 1217 H dan wafat tahun 1270 H. Karya yang terkenal dari beliau adalah ”Ruh al-Ma’ani”.


Kedua, al-Alusi Nu’man bin Mahmud bin Abdullah Abu al-Barakat, lahir tahun 1252 H dan wafat tahun 1317 H di Baghdad. Kitab yang terkenal dari beliau adalah “Jala’ al-Ainain fi Muhakamat al-Ahmadain”, “al-Ayat al-Bayyinat fi Hukmi Sama’ al-Amwat Inda al-Hanafiyyah as-Sadat”.


Ketiga, al-Alusi Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri bin Abdullah bin Syihab ad-Din Mahmud. Beliau adalah cucu dari al-Alusi al-Kabir Syihabudiin. Beliau lahir di Baghdad tahun 1273 H dan wafat disana pula pada 1342 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah “Bulugh al-Arib fi Ahwal al-Arab”, Mukhtashar at-Tuhfah al-Itsna Asyariyyah”, “Tarikh Najd”.


Selanjutnya klik:

http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=130&=serupa-tapi-tak-sama-nama-nama-ulama-bag-2.htm

Bagikan via


Baca Lainnya :

Hak Waris Anak Dalam Kandungan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA | 11 October 2013, 07:49 | 5.296 views
Jasa Penghulu Nikah Sirri
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 October 2013, 15:09 | 5.907 views
Titip Doa
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 September 2013, 14:56 | 8.708 views
Adakah Qadha' Sholat Bagi Orang Yang Telah Meninggal?
Isnan Ansory, Lc, MA | 22 September 2013, 11:34 | 18.885 views
Mengkritisi Slogan Kembali ke Al-Quran dan Sunnah
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 September 2013, 14:03 | 11.877 views

more...

Semua Tulisan Penulis :
Kuis Bidah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 1 December 2016, 09:58 | 4.662 views
Memahami Persoalan itu Setengah dari Jawaban
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 September 2016, 16:17 | 3.576 views
As-Shalatu Jamiatun atau as-Shalata Jamiatan, Mana Yang Benar?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 March 2016, 11:31 | 5.145 views
Ziarah Kubur Nabi itu Haram Menurut Madzhab Hanbali, Benarkah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 November 2015, 20:20 | 6.847 views
Siapakah yang Disebut Anak Yatim?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 22 October 2015, 17:26 | 19.039 views
Susahnya Mengamalkan Hukum Waris Islam di Indonesia
Hanif Luthfi, Lc., MA | 15 October 2015, 13:54 | 5.892 views
Bertanyalah Dalil Kirim Pahala al-Fatihah Kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)!
Hanif Luthfi, Lc., MA | 3 September 2015, 12:01 | 34.040 views
Wiridan dan Hizib Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 August 2015, 10:00 | 17.740 views
Kekurangtepatan Terhadap Pemahaman Pernyataan Ulama Terkait Harus 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 25 June 2015, 11:00 | 6.838 views
Dalil-Dalil yang Dipakai Dalam Membid'ahkan Tarawih Lebih 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 June 2015, 11:00 | 8.384 views
Apakah Benar Bahwa Shalat Tarawih Lebih Dari 11 Rakaat Adalah Bid'ah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 23 June 2015, 11:00 | 7.149 views
Proses Pensyariatan Puasa Ramadhan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 2 June 2015, 12:41 | 7.097 views
Apakah Ada Hadits Dhaif dalam Musnad Ahmad?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 13 May 2015, 17:00 | 12.041 views
Apa Saja Kitab Fiqih Madzhab Ahli Hadits?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 April 2015, 21:03 | 9.525 views
Madzhab Fiqih Ahli Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 April 2015, 13:36 | 8.170 views
Shalat Jum'at Tidak Ditempat yang Biasa Disebut Masjid, Bolehkah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 9 April 2015, 21:21 | 12.559 views
Bolehkah Bagi Musafir, Shalat Jum'at Dijama' Dengan Shalat Ashar?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 March 2015, 11:02 | 11.670 views
Hadits Nabi Bisa Jadi Menyesatkan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 13 March 2015, 11:11 | 12.460 views
Benarkah Ishaq bin Rahawaih Meletakkan Tangan Diatas Dada Saat Shalat?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 6 February 2015, 20:54 | 7.219 views
Letak Bersedekap Ketika Shalat: Sebab Perbedaan dan Dalilnya
Hanif Luthfi, Lc., MA | 5 February 2015, 20:21 | 11.539 views
Meletakkan Tangan Diatas Dada Bukan Pendapat Ulama Madzhab Empat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 4 February 2015, 19:31 | 13.741 views
Sudah Belajar Ushul Fiqih Tetapi Masih Taqlid
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 January 2015, 06:46 | 7.869 views
Kenapa Imam At-Thabari Didzalimi? (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 30 November 2014, 12:00 | 7.809 views
Imam At-Thabari Yang Terdzalimi
Hanif Luthfi, Lc., MA | 29 November 2014, 12:00 | 9.314 views
Beasiswa Abu Hanifah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 August 2014, 15:49 | 6.205 views
Kiat-kiat Shalat di Kereta Api
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 July 2014, 08:18 | 10.810 views
Bener tapi Kurang Pener
Hanif Luthfi, Lc., MA | 6 July 2014, 21:32 | 7.761 views
Hari yang Meragukan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 29 June 2014, 00:57 | 5.489 views
Ka Yauma atau Ka Yaumi?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 10 May 2014, 00:00 | 5.936 views
Ulama Dikenal Karena Tulisannya
Hanif Luthfi, Lc., MA | 7 May 2014, 11:05 | 5.877 views
Why: Siapa untuk Bertanya Kenapa
Hanif Luthfi, Lc., MA | 30 April 2014, 12:20 | 8.084 views
Sujud Dengan Tangan atau Lutut: Khilafiyyah Abadi
Hanif Luthfi, Lc., MA | 5 April 2014, 18:00 | 9.405 views
Jika Dhaif Suatu Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 2 April 2014, 22:32 | 7.117 views
Model Penulisan Kitab Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 March 2014, 13:41 | 5.956 views
Kartubi : Lahir Hidup dan Wafat di Jawa
Hanif Luthfi, Lc., MA | 12 March 2014, 06:55 | 7.347 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 February 2014, 06:00 | 6.970 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 26 February 2014, 12:00 | 8.299 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 19 February 2014, 01:01 | 7.452 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag.1)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 February 2014, 15:00 | 5.450 views
Ustadz Jadi Apa?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 28 January 2014, 07:28 | 7.499 views
Menyadarkan Muqallid
Hanif Luthfi, Lc., MA | 25 January 2014, 12:23 | 6.622 views
Qunut Shubuh : Al-Albani VS Ibnul Qayyim
Hanif Luthfi, Lc., MA | 23 January 2014, 05:45 | 11.929 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 2
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 October 2013, 14:38 | 6.280 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 October 2013, 11:37 | 7.505 views
As-Syathibi: Pakar Bid'ah yang Dituduh Ahli Bid'ah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 August 2013, 07:32 | 14.016 views
Mata Kaki Harus Menempel?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 10 August 2013, 15:35 | 26.936 views
Tantangan Qawaid Fiqhiyyah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 June 2013, 03:03 | 11.992 views
Puber Religi?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 May 2013, 20:02 | 7.837 views
Shubuh Wajib Berhenti
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 April 2013, 00:45 | 8.055 views
Menghukumi atau Menghakimi: Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 April 2013, 15:12 | 7.684 views
With Us Or Against Us : Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 1 April 2013, 07:04 | 6.860 views
Antara Kitab Fiqih Sunnah dan Shahih Fiqih Sunnah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 February 2013, 16:45 | 19.819 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA52 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA47 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA21 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Galih Maulana, Lc16 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc13 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Isnawati, Lc., MA9 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Siti Chozanah, Lc7 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan
Maharati Marfuah Lc1 tulisan
Luki Nugroho, Lc0 tulisan
Nur Azizah, Lc0 tulisan
Wildan Jauhari, Lc0 tulisan
Syafri M. Noor, Lc0 tulisan
Ipung Multinigsih, Lc0 tulisan
Solihin, Lc0 tulisan
Teuku Khairul Fazli, Lc0 tulisan

Jadwal Shalat DKI Jakarta

19-9-2019
Subuh 04:28 | Zhuhur 11:48 | Ashar 15:00 | Maghrib 17:53 | Isya 19:00 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Jadwal | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img