Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 2 | rumahfiqih.com

Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 2

Hanif Luthfi, Lc Fri 18 October 2013 14:38 | 4096 views

Bagikan via

Ibnu al-Atsir

 

Pertama, Ibnu al-Atsir al-Muarrikh/ Sejarawan. Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid as-Syaibani al-Jazari Abu al-Hasan Izzuddin Ibnu al-Atsir al-Muarrikh, lahir di sekitar daerah Mushil tahun 555 H dan wafat tahun 630 H.

 

Ibnu al-Atsir ini yang mengarang kitab “al-Kamil fi at-Tarikh”, “Usdu al-Ghabat fi Ma’rifat as-Shahabat”, “al-Lubab”.[15]

 

Kedua, Ibnu al-Atsir Majdu ad-Din Abu as-Sa’adat. Nama lengkapnya adalah Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim as-Syaibani al-Jazari, seorang muhaddits, ahli bahasa dan ushul fiqih. Beliau lahir tahun  544 H dan wafat tahun 606 H.[16]

 

Karangan yang terkenal dari beliau adalah “an-Nihayat fi Gharib al-Hadits”, “Jami’ al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul”.

Ketiga, Ibnu al-Atsir al-Katib. Nama lengkapnya adalah Nashrullah bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim as-Syaibani al-Jazari Abu al-Fath Dhiya ad-Din. Beliau lahir tahun 558 H dan wafat tahun 637 H di Baghdad.

Beliau banyak menulis kitab tentang sastra, misalnya “al-Matsal as-Sair fi Adab al-Katib wa as-Syair”, “al-Jami’ al-Kabir fi Shina’at al-Mandzum wa al-Mantsur”.[17]

 

At-Thabari

 

Pertama, Ibnu Jarir at-Thabari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Thabari Abu Ja’far, lahir di Thabaristan tahun 224 H lalu bermukim dan Baghdad dan wafat disana tahun 310 H.

Thabaristan sendiri adalah sebuah daerah yang terletak di sekitar utara Negri Iran saat ini. Kata Thabaristan berasal dari bahasa Persia, -istan mempunyai arti Negri. Thabari secara bahasa artinya kapak, atau alat yang digunakan untuk memotong kayu.

 

Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir Thabari, atau yang bernama “Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an”, dan“Tarikh at-Thabari”.[18]

 

Kedua, at-Thabari Muhibbuddin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad at-Thabari Abu al-Abbas, seorang hafidz, faqih dari madzhab Syafi’i. Beliau lahir tahun 615 H dan wafat tahun 694 H.[19]

Beliau menulis kitab “Dhakhair al-‘Uqba fi Manaqib Dzawi al-Qurba”, “ar-Riyadh an-Nadhirah fi Manaqib al-Asyrah”, “as-Simthu as-Tsamin fi Manaqib Ummahat al-Mu’minin”.

 

Ketiga, at-Thabari Thahir bin Abdullah bin Thahir at-Thabari Abu at-Thayyib as-Syafi’i. Beliau lahir di Thabaristan tahun 348 H lalu hidup di Baghdad dan wafat disana tahun 450 H. Karangan beliau yang cukup terkenal adalah“Syarah Mukhtashar al-Muzani”.[20]

 

Al-Bushiri

 

Pertama, al-Bushiri as-Syair. Beliau adalah Muhammad bin Said bin Hammad bin Abdullah as-Shanhaji al-Bushiri al-Mishri Syarafuddin. Bushiri sendiri adalah salah satu daerah di Mesir. Beliau adalah pengarang syiir terkenal “al-Burdah”, syiir pujian kepada Nabi. Beliau lahir tahun 608 H dan wafat tahun 696 H di Iskandariyyah.[21]

 

Kedua, al-Bushiri al-Muhaddits. Beliau adalah Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail bin Salim bin Qaimaz Utsman al-Bushiri al-Kinani as-Syafi’i. Lahir di Mesir tahun 762 H dan wafat tahun 840 H.

 

Karangan yang terkenal dari beliau adalah “Mishbah az-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah”.[22]

 

As-Syathibi

 

Pertama, as-Syathibi al-Maliky. Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi, seorang ahli Ushul Fiqih dan ulama madzhab Maliky, wafat tahun 790 H.

 

Kitab beliau tak asing bagi kita, diantaranya “al-I’tisham”, “al-Muwafaqat”.[23]

 

Kedua, as-Syathibi ahli Qira’at. Beliau adalah Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad al-Ma’afiri Abu Abdillah as-Syathibi. Beliau lahir tahun 585 H dan wafat di Iskandariyyah tahun 672 H.

Kitab beliau yang terkenal adalah “al-Lum’ah al-Jami’ah fi Tafsir al-Qur’an”, “Syaraf al-Maratib wa al-Manazil fi al-Qira’at”, “an-Nubadz al-Jaliyyah fi Alfadz ishthalaha alaiha as-Shufiyyah”.[24]

 

Al-Hakim

 

Pertama, al-Hakim al-Kabir. Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Abu Ahmad an-Naisaburi al-Karabisi, seorang ulama hadits dari Khurasan lahir tahun 285 H dan wafat tahun 378 H di Naisabur. Kitab beliau diantaranya “al-Asma’ wa al-Kuna”, “al-‘Ilal”.[25]

 

Kedua, al-Hakim an-Naisaburi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Hamdawaih bin Naim an-Naisaburi Abu Abdillah, termasuk ulama hadits juga, lahir di Naisabur tahun 321 H dan wafat disana pula tahun 405 H.

 

Karya beliau sangat banyak, diantaranya “al-Mustadrak ala as-Shahihain”, “Tarikh Naisabur”, “al-Iklil”, “al-Madkhal ila Ilmi as-Shahih”, “Fadhail as-Syafi’i”.[26]

 

Masih banyak ulama lain yang belum disebutkan disini, Semoga ada kesempatan untuk melanjutkannya.


Footnote:

 

[1] Shalahuddin Khalil as-Shafadi (w. 764 H), al-Wafi bi al-Wafayat, hal. 3/37

 

[2] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/6

 

[3] Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), Dzail Thabaqat al-Hanabilah, hal. 2/310

 

[4] Ada beberapa kitab yang secara spesifik menulis biografi Ibnu Taimiyyah, salah satu yang terkenal adalah kitab “al-Uqud ad-Durriyyah” karya Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Quddamah al-Maqdisi

 

[5] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/316

 

[6] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/318

 

[7] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/115

 

[8] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 1/373

 

[9] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/230

 

[10] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/281

 

[11]  Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 6/146

 

[12] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 2/425

 

[13] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Ad-Durar al-Kaminah, hal. 1/210

 

[14] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 7/186

 

[15] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 4/331, Ibnu al-Imad Abdul Hay bin Ahmad (w. 1089 H),Syadzarat ad-Dzahab, hal. 5/128

 

[16] Ibnu Khallikan Abu al-Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, Wafayat al-A’yan, hal. 1/44, Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 5/272

 

[17] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 8/31

 

[18] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/69

 

[19] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 5/8

 

[20] Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafiiyyah, hal. 3/176

 

[21] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/139

 

[22] Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi (w. 911 H), Husnu al-Muhadharah, hal. 1/206

 

[23] Muhammad Abdul Haiy al-Kattani (w. 1382 H), Fihris al-Faharis, hal. 1/134

 

[24] Shalahuddin Khalil as-Shafadi (w. 764 H), al-Wafi bi al-Wafayat, hal. 3/128

 

[25] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 7/20

 

[26] Khairuddin az-Zirikly (w. 1396 H), al-A’lam, hal. 6/227

Bagikan via


Baca Lainnya :

Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1
Hanif Luthfi, Lc | 18 October 2013, 11:37 | 4.798 views
Hak Waris Anak Dalam Kandungan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA | 11 October 2013, 07:49 | 4.324 views
Jasa Penghulu Nikah Sirri
Ahmad Zarkasih, Lc | 3 October 2013, 15:09 | 4.804 views
Titip Doa
Ahmad Zarkasih, Lc | 26 September 2013, 14:56 | 7.298 views
Adakah Qadha' Sholat Bagi Orang Yang Telah Meninggal?
Dr. Isnan Ansory, Lc, MA | 22 September 2013, 11:34 | 15.627 views

more...

Semua Tulisan Penulis :
Kuis Bidah
Hanif Luthfi, Lc | 1 December 2016, 09:58 | 1.712 views
Memahami Persoalan itu Setengah dari Jawaban
Hanif Luthfi, Lc | 18 September 2016, 16:17 | 1.071 views
As-Shalatu Jamiatun atau as-Shalata Jamiatan, Mana Yang Benar?
Hanif Luthfi, Lc | 8 March 2016, 11:31 | 1.998 views
Ziarah Kubur Nabi itu Haram Menurut Madzhab Hanbali, Benarkah?
Hanif Luthfi, Lc | 8 November 2015, 20:20 | 3.882 views
Siapakah yang Disebut Anak Yatim?
Hanif Luthfi, Lc | 22 October 2015, 17:26 | 2.584 views
Susahnya Mengamalkan Hukum Waris Islam di Indonesia
Hanif Luthfi, Lc | 15 October 2015, 13:54 | 3.258 views
Bertanyalah Dalil Kirim Pahala al-Fatihah Kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)!
Hanif Luthfi, Lc | 3 September 2015, 12:01 | 24.483 views
Wiridan dan Hizib Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H)
Hanif Luthfi, Lc | 14 August 2015, 10:00 | 5.306 views
Kekurangtepatan Terhadap Pemahaman Pernyataan Ulama Terkait Harus 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc | 25 June 2015, 11:00 | 4.829 views
Dalil-Dalil yang Dipakai Dalam Membid'ahkan Tarawih Lebih 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc | 24 June 2015, 11:00 | 5.009 views
Apakah Benar Bahwa Shalat Tarawih Lebih Dari 11 Rakaat Adalah Bid'ah?
Hanif Luthfi, Lc | 23 June 2015, 11:00 | 5.100 views
Proses Pensyariatan Puasa Ramadhan
Hanif Luthfi, Lc | 2 June 2015, 12:41 | 3.932 views
Apakah Ada Hadits Dhaif dalam Musnad Ahmad?
Hanif Luthfi, Lc | 13 May 2015, 17:00 | 4.781 views
Apa Saja Kitab Fiqih Madzhab Ahli Hadits?
Hanif Luthfi, Lc | 21 April 2015, 21:03 | 5.863 views
Madzhab Fiqih Ahli Hadits
Hanif Luthfi, Lc | 21 April 2015, 13:36 | 5.173 views
Shalat Jum'at Tidak Ditempat yang Biasa Disebut Masjid, Bolehkah?
Hanif Luthfi, Lc | 9 April 2015, 21:21 | 6.208 views
Bolehkah Bagi Musafir, Shalat Jum'at Dijama' Dengan Shalat Ashar?
Hanif Luthfi, Lc | 27 March 2015, 11:02 | 8.325 views
Hadits Nabi Bisa Jadi Menyesatkan
Hanif Luthfi, Lc | 13 March 2015, 11:11 | 8.712 views
Benarkah Ishaq bin Rahawaih Meletakkan Tangan Diatas Dada Saat Shalat?
Hanif Luthfi, Lc | 6 February 2015, 20:54 | 5.036 views
Letak Bersedekap Ketika Shalat: Sebab Perbedaan dan Dalilnya
Hanif Luthfi, Lc | 5 February 2015, 20:21 | 8.063 views
Meletakkan Tangan Diatas Dada Bukan Pendapat Ulama Madzhab Empat
Hanif Luthfi, Lc | 4 February 2015, 19:31 | 9.052 views
Sudah Belajar Ushul Fiqih Tetapi Masih Taqlid
Hanif Luthfi, Lc | 14 January 2015, 06:46 | 5.372 views
Kenapa Imam At-Thabari Didzalimi? (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc | 30 November 2014, 12:00 | 5.863 views
Imam At-Thabari Yang Terdzalimi
Hanif Luthfi, Lc | 29 November 2014, 12:00 | 6.485 views
Beasiswa Abu Hanifah
Hanif Luthfi, Lc | 27 August 2014, 15:49 | 4.388 views
Kiat-kiat Shalat di Kereta Api
Hanif Luthfi, Lc | 17 July 2014, 08:18 | 8.813 views
Bener tapi Kurang Pener
Hanif Luthfi, Lc | 6 July 2014, 21:32 | 5.721 views
Hari yang Meragukan
Hanif Luthfi, Lc | 29 June 2014, 00:57 | 3.823 views
Ka Yauma atau Ka Yaumi?
Hanif Luthfi, Lc | 10 May 2014, 00:00 | 4.068 views
Ulama Dikenal Karena Tulisannya
Hanif Luthfi, Lc | 7 May 2014, 11:05 | 3.929 views
Why: Siapa untuk Bertanya Kenapa
Hanif Luthfi, Lc | 30 April 2014, 12:20 | 6.399 views
Sujud Dengan Tangan atau Lutut: Khilafiyyah Abadi
Hanif Luthfi, Lc | 5 April 2014, 18:00 | 6.455 views
Jika Dhaif Suatu Hadits
Hanif Luthfi, Lc | 2 April 2014, 22:32 | 4.494 views
Model Penulisan Kitab Hadits
Hanif Luthfi, Lc | 24 March 2014, 13:41 | 3.681 views
Kartubi : Lahir Hidup dan Wafat di Jawa
Hanif Luthfi, Lc | 12 March 2014, 06:55 | 5.574 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc | 27 February 2014, 06:00 | 4.938 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan
Hanif Luthfi, Lc | 26 February 2014, 12:00 | 5.575 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc | 19 February 2014, 01:01 | 5.300 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag.1)
Hanif Luthfi, Lc | 18 February 2014, 15:00 | 3.885 views
Ustadz Jadi Apa?
Hanif Luthfi, Lc | 28 January 2014, 07:28 | 5.491 views
Menyadarkan Muqallid
Hanif Luthfi, Lc | 25 January 2014, 12:23 | 4.808 views
Qunut Shubuh : Al-Albani VS Ibnul Qayyim
Hanif Luthfi, Lc | 23 January 2014, 05:45 | 9.613 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 2
Hanif Luthfi, Lc | 18 October 2013, 14:38 | 4.096 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1
Hanif Luthfi, Lc | 18 October 2013, 11:37 | 4.798 views
As-Syathibi: Pakar Bid'ah yang Dituduh Ahli Bid'ah
Hanif Luthfi, Lc | 17 August 2013, 07:32 | 10.078 views
Mata Kaki Harus Menempel?
Hanif Luthfi, Lc | 10 August 2013, 15:35 | 23.715 views
Tantangan Qawaid Fiqhiyyah
Hanif Luthfi, Lc | 21 June 2013, 03:03 | 6.775 views
Puber Religi?
Hanif Luthfi, Lc | 18 May 2013, 20:02 | 5.785 views
Shubuh Wajib Berhenti
Hanif Luthfi, Lc | 24 April 2013, 00:45 | 6.159 views
Menghukumi atau Menghakimi: Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc | 17 April 2013, 15:12 | 5.418 views
With Us Or Against Us : Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc | 1 April 2013, 07:04 | 5.214 views
Antara Kitab Fiqih Sunnah dan Shahih Fiqih Sunnah
Hanif Luthfi, Lc | 14 February 2013, 16:45 | 9.566 views