Menyadarkan Muqallid | rumahfiqih.com

Menyadarkan Muqallid

Hanif Luthfi, Lc., MA Sat 25 January 2014 12:23 | 4850 views

Bagikan via

Taklid, barangkali bukan sebuah kata yang asing. Ada beberapa kalangan yang dengan gigih memerangi taklid, mengharamkannya, menganggap hal itu adalah salah satu sebab kemunduran umat Islam. Sebagian lagi membolehkan taklid, bahkan menganjurkan.

Ada tiga istilah yang kadang orang rancu memahami; Taklid, Bermadzhab dan Ta’asshub. Seolah ketiga kata itu sama, tetapi sebenarnya ada beberapa perbedaan. Kita coba bahas satu kata dahulu, taklid terkhusus perspektif Imam as-Syaukani (w. 1250 H).

As-Syaukani dan Taklid

Kenapa memilih perspektif as-Syaukani (w. 1250 H)? Tak bisa dipungkiri beliau adalah ulama muta’akhirin yang secara serius dan cukup intens menolak taklid. Risalah as-Syaukani yang berjudul al-Qaul al-Mufid fi Hukmi at-Taklid [1] adalah sebagai bukti atas keseriusan beliau berbicara tentang taklid.

Beberapa kalangan mengambil hukum haram taklid dari as-Syaukani (w. 1250 H), tetapi sayangnya tidak mengambil pengertian taklid yang disampaikan beliau.

As-Syaukani (w. 1250 H) mendefinisikan taklid dengan:

العمل بقول الغير من غير حجة

Mengamalkan perkataan orang lain tanpa ada hujjah [2]

Sebenarnya pengertian taklid yang dikemukakan as-Syaukani (w. 1250 H) adalah standar pengertian taklid sebagaimana ulama Uhsul Fiqih yang lain [3].

Tetapi as-Syaukani melanjutkan:

فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي..

"Tidak disebut taklid adalah mengamalkan sabda Nabi, mengamalkan Ijma, dan orang awam yang mengamalkan fatwa seorang mufti.."

Secara gamblang as-Syaukani (w. 1250 H) mengambil pendapat bahwa orang awam yang mengamalkan saja apa yang dikatakan seorang mufti bukan disebut sebagai taklid [4]. Ini point pentingnya.

Siapakah Mufti itu? As-Syaukani (w. 1250 H) menjelaskan:

وأما المفتي فهو المجتهد

"Yang disebut mufti adalah mujtahid"

Maka taklid yang dilarang oleh as-Syaukani (w. 1250 H) adalah mengambil pendapat orang lain yang tidak jelas mujtahid atau bukan, tanpa ada hujjah.

Jika ingin menggunakan pendapat keharaman taklid dari as-Syaukani (w. 1250 H), paling tidak juga harusnya memaparkan konsep taklid dari as-Syaukani.

As-Syaukani dan Syarat Mujtahid

Lawan dari taklid adalah ijtihad. Sepertinya kita juga harus tahu syarat mujtahid yang ditetapkan oleh as-Syaukani (w. 1250 H).

Syarat-syarat itu adalah:

1. Harus mengetahui nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah.

Jika seseorang baru mengetahui salah satunya, maka dia bukanlah mujtahid dan dilarang berijtihad.

Meskipun Ulama berbeda pendapat mengenai berapakah kadar minimal al-Qur’an dan Hadits yang harus diketahui seseorang untuk bisa berijtihad.

Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) yang dinukil as-Syaukani (w. 1250 H)[5]; suatu ketika Abu Ali ad-Dharir bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, berapa haditskah yang harus diketahui oleh seseorang sehingga dia boleh berfatwa? Apakah cukup seratus ribu hadits? Ahmad bin Hanbal menjawab: Belum. Dua ratus ribu hadits? Belum. Tiga ratus ribu hadits? Belum. Empat ratus ribu hadits? Belum. Lima ratus ribu hadits? Imam Ahmad menjawab: “Arju” Saya berharap demikian.

Dari sini kita bisa simpulkan, berijtihad maupun berfatwa bukanlah hal yang mudah. Meski sebagian murid Imam Ahmad diatas itu sebagai bentuk kehati-hatian. Karena dalam riwayat lain beliau pernah juga berkata, pokok-pokok hadits yang harus diketahui dari Nabi paling tidak ada 1200 hadits.

2. Harus mengetahui perkara-perkara Ijma’.

3. Harus faham Bahasa Arab

Baik nahwu, sharaf, ma’ani maupun bayannya. Sehingga terbentuk sebuah malakah atau naluri yang jika dibutuhkan akan dengan mudah digunakan.

Tak bisa dibayangkan, bagaimana bisa seseorang yang hanya bisa baca Qur’an dan hadits terjemah tetapi dengan cukup keberanian menafsirkan sendiri sampai beristinbath hukum dari bacaan terjemahannya itu.

As-Syaukani (w. 1250 H) menekankan bahwa seseorang yang akan berijtihad tak hanya sekedar tahu dan bisa Bahasa Arab saja. Beliau mengatakan:

والحاصل: أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة، وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن.

Kesimpulannya adalah (seseorang yang akan berijtihad) harus mempunyai malakah atau keilmuan yang melekat terhadap ilmu ini (pent: Bahasa Arab), hal ini bisa didapat dengan lamanya membiasakan diri, banyak mulazamah kapada para cendikiawan ilmu ini [6].

Jika hanya sekedar bisa menterjemahkan kitab berbahasa Arab atau bisa berbicara dengan orang Arab sepertinya masih sangat jauh untuk terpenuhi syarat mujtahid. Sebagai bukti kongkrit, ternyata tak semua orang Arab menjadi mujtahid, padahal sejak lahir sudah berbicara Bahasa Arab.

4. Harus mengetahui Ilmu Ushul Fiqih.

Tidak mungkin seseorang bisa beristinbath hukum dan kembali kepada Qur’an dan Sunnah sendiri tanpa menguasai dengan baik cabang ilmu Ushul Fiqih. Seseorang yang akan beristinbath hukum harus thawil al-ba’, mempunyai ilmu yang mendalam, menguasai kitab-kitab Ushul Fiqih yang Mukhtasar atau ringkas dan muthawwal atau panjang lebar.

Ilmu Ushul Fiqih tak lain adalah sebuah metodologi yang dipakai para Ulama untuk memahami teks-teks dalil, sehingga bisa menjadi hujjah.

5. Harus mengetahui ilmu Nasikh-Mansukh.

Paling tidak ada 5 syarat sebelum seseorang boleh berijtihad, beristinbath hukum dari teks Qur’an dan Hadits.

Ternyata syarat mujtahid yang dikemukakan oleh as-Syaukani (w. 1250 H) bukanlah syarat yang mudah.

Itulah beberapa point penting yang perlu dicatat jika kita menggunakan konsep taklid-ijtihad yang dikemukakan oleh as-Syaukani (w. 1250 H).

Fuqaha’ Masa Ibnu Rusyd (w. 595 H) itu Termasuk Orang Awam dan Muqallid

Berbeda dengan as-Syaukani (w. 1250 H), Ibnu Rusyd al-Qurthuby (w. 505 H) mempunyai konsep lain terkait taklid.

Dalam kitab ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh/ Mukhtashar al-Mushtashfa Ibnu Rusyd mengungkapkan [7]:

والتقليد هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة فيه.

"Taklid adalah menerima perkataan orang lain yang dianggap kejujurannya karena kepercayaan yang baik terhadap orang lain tersebut."

Dengan kata lain, taklid menurut Ibnu Rusyd (w. 505 H) berbeda dengan yang diungkapkan as-Syaukani (w. 1250 H). Taklid bukan berarti hanya mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah, tapi mengambil pendapat orang lain karena yakin akan kemampuan dan ke-tsiqah-an orang lain tersebut.

Bahkan lebih menarik lagi, Ibnu Rusyd (w. 505 H) memasukkan Fuqaha’ pada zamannya dalam golongan orang AWAM dan Muqallid.

Ibnu Rusyd (w. 505 H) mengungkapkan [8]:

ولأن ههنا طائفة تشبه العوام من جهة، والمجتهدين من جهة، وهم، - المسمون في زماننا هذا أكثر ذلك بالفقهاء، فينبغى أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم. وهو ظاهر من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة، العوام، وأنهم مقلدون.

Disana ada golongan yang disatu sisi mirip orang awam, disatu sisi mirip mujtahid. Mereka lebih dikenal di zaman ini dengan sebutan Fuqaha’. Maka kita selayaknya melihat, kira-kira mereka lebih cenderung pada golongan mana. Hal yang jelas terlihat dari mereka adalah mereka masuk dalam kategori AWAM, mereka adalah MUQALLID.

والفرق بين هؤلاء وبين العوام، أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام، من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد، فكأن مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين.

Perbedaan mereka (Fuqaha’) dengan awam adalah mereka menghafal pendapat-pendapat para mujtahid lalu mengabarkannya kepada orang awam, mereka juga belum memiliki syarat-syarat mujtahid, maka derajat mereka adalah derajat mengabarkan pendapat mujtahid.

ولو وقفوا في هذا لكان الأمر أشبه، لكن يتعدون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم على ما نقل عنه في ذلك حكم فيجعلون أصلا ما ليس بأصل، ويصيرون أقاويل المجتهدين أصولأ لاجتهادهم، وكفى بهذا ضلالا وبدعة

Jika saja mereka (Fuqaha’) hanya berdiam diri maka itu akan lebih baik. Tapi sayangnya mereka melampaui batas dan menqiyaskan sendiri sesuatu hukum dari hasil ijtihad orang yang di-taklidi-nya. Maka terjadilah kesesatan dan kebid’ahan.

Ibnu Rusyd (w. 505 H) secara umum menyebutkan bahwa disebut muqallid jika belum memenuhi syarat mujtahid. Bahkan Ahli Fiqih pun lebih cocok dimasukkan dalam golongan orang awam dan muqallid.

Taklid, Berbeda Ulama Berbeda Konsep

“Jangan bertaklid! Bertaklid itu dilarang!”. Sebelum mengiyakan perkataan itu, hal mendasar yang perlu diketahui adalah pengertian taklid yang seperti apa yang dimaksud.

Jangan sampai melarang orang untuk taklid dengan menyitir perkataan as-Syaukani, tetapi memaknai taklid dengan konsep ulama lain yang berbeda.

Jika ditarik benang merah, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh as-Syaukani dan Ibnu Rusyd ini memiliki persamaan. Sama-sama mengajak ummat Islam untuk sadar diri pada posisi masing-masing. Jika seseorang sudah sampai derajat ijtihad, maka sudah menjadi kewajibannya untuk berjitihad. Tapi sebaliknya, kerusakan akan timbul jika menyerahkan sesuatu bukan kepada ahlinya.

Menyadarkan umat islam tentang bahaya taklid itu bisa jadi lebih mudah daripada menyadarkannya mereka bahwa jika belum mempunyai syarat-syarat ijtihad, jangan sok menjadi mujtahid. []

Footnote:

[1] Risalah Imam as-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitab al-Fathu ar-Rabbani min Fatawa al-Imam as-Syaukani, yang dikumpulkan oleh Abu Mush’ab Muhammad Shubhi, (Yaman: Maktabah al-Jail al-Jadid, t.t), hal. 5/ 2161

[2] Muhammad bin Ali as-Syaukani (w. 1250 H), Irsyad al-Fuhul, (Baerut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1419 H), hal. 2/ 239

[3] Bisa dilihat dalam paparan al-Ghazali (w. 505 H), al-Mustashfa, (Baerut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), hal. 370, atau Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H), al-Bahru al-Muhith, hal. 8/ 316

[4] Ulama berbeda pendapat tentang apakah disebut taklid seorang awam yang mengamalkan perkataan mufti. Sebagian ulama tidak menganggap hal itu sebagai taklid. Pendapat ini diambil oleh oleh al-Ghazali (w. 505 H), al-Amidi (w. 631 H), Ibnu al-Hajib (w. 646 H). Sedangkan kebanyakan ulama ushul fiqih memasukkannya dalam pengertian taklid. Lihat: Badruddin az-Zarkasyi (w. 794 H), al-Bahru al-Muhith, hal. 8/ 320-321

[5] Muhammad bin Ali as-Syaukani (w. 1250 H), Irsyad al-Fuhul, (Baerut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1419 H), hal. 2/ 207

[6] Muhammad bin Ali as-Syaukani (w. 1250 H), Irsyad al-Fuhul, hal. 2/ 209

[7] Ibnu Rusyd al-Hafid Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (w. 595 H), ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh/ Mukhtashar al-Mushtashfa, (Baerut: Daar al-Gharb al-Islamiy, 1994 M), hal. 143

[8] Ibnu Rusyd al-Hafid Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad (w. 595 H), ad-Dharuri fi Ushul al-Fiqh/ Mukhtashar al-Mushtashfa, hal. 144

Bagikan via


Baca Lainnya :

KHI : Kitab Suci Beraroma Kontroversi
Ahmad Zarkasih, Lc | 24 January 2014, 11:45 | 4.211 views
Qunut Shubuh : Al-Albani VS Ibnul Qayyim
Hanif Luthfi, Lc., MA | 23 January 2014, 05:45 | 9.688 views
Mengapa Kita Tidak Boleh Berbeda?
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA | 21 January 2014, 08:44 | 4.751 views
Belajar Bijak dalam Berbeda dari Ulama Salaf
Ahmad Zarkasih, Lc | 19 January 2014, 18:21 | 5.978 views
Memerangi Mazhab (Lagi)
Ahmad Sarwat, Lc., MA | 15 January 2014, 18:22 | 11.315 views

more...

Semua Tulisan Penulis :