Wanita Haram Menjadi Imam Buat Laki-laki | rumahfiqih.com

Wanita Haram Menjadi Imam Buat Laki-laki

Wed 7 March 2012 17:00 | Shalat > Imam | 10.819 views

Pertanyaan :
Saya sudah baca tentang koreksi atas kesalahan dalam mengutip pendapat beberapa ulama yang konon katanya membolehkan wanita menjadi imam atas laki-laki. Nah, pertanyaan saya ini justru ingin meminta ustadz menyebutkan pendapat berbagai mazhab ulama yang empat dalam hal hukum haramnya wanita menjadi imam buat para jamaah laki-laki.

Jawaban :

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berikut ini saya kutipkan beberapa ulama baik dari mazhab Al-Hanafiyyah, Maliki, Syafi`i dan juga Hambali memiliki beberapa pendapat yang perlu kita ketahui bersama. Antara lain:

A. Mazhab Al-Hanafiyyah

Para ulama mazhab Al-Hanafiyyah  seperti Kasani dalam kitabnya Badai`u as-Shana`i, Ibu Hammam dalam Fathul Qadir, dan as-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth tidak pernah menulis bahwa wanita boleh mengimami laki-laki.

Bahkan, jumhur ulama dari mazhab Al-Hanafiyyah  mengatakan bahwa makruh hukumnya apabila wanita menjadi imam bahkan bagi para makmum sesama wanita. Maka, jika wanita dikatakan makruh untuk mengimami sesama wanita, maka mana mungkin mengimami laki-laki diperbolehkan.

Adapun Zufar yang dituduh membolehkan wanita mengimami laki-laki ternyata tidak terbukti secara valid, baik dari karya tulis yang beliau tulis sendiri atau dari kesaksian dari ulama lain. Zufar memang pernah berbeda pendapat dengan sesama ulama mazhab Al-Hanafiyyah  dalam hal niat shalat jamaah laki-laki dan wanita.

Beliau mengatakan: ”Wanita boleh ber-iqtida` (mengikuti/bermakmum) pada laki-laki walaupun imam laki-laki itu tidak meniatkan diri menjadi imam atas makmum wanita yang kemudian bermakmum di belakangnya” . Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Al-Hanafiyyah  lainnya yang mengatakan bahwa shalat wanita yang bermakmum pada laki-laki tidak sah jika si imam tidak meniatkan untuk menjadi imamnya.

Dalam hal ini, Zufar berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya wanita sebagai makmum dari imam laki-laki, bukan mengenai pembolehan wanita untuk menjadi imam bagi laki-aki.

B. Mazhab Al-Malikiyyah

Imam Al-Qurthubiy (Al-Imam Abu Umar Yusuf Bin Abdil Barri an-Namiriy al-Qurthubiy) berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh bermakmum pada  imam dari kaum wanita, atau kaum banci yang tidak jelas jenis kelaminnya, atau kaum kafir, atau orang gila, atau orang yang ummiy (tidak bisa baca dan tulis).

Imam as-Syaukani mengatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW tidak pernah ditetapkan bolehnya wanita untuk menjadi imam bagi laki-laki. Hal ini juga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, tidak pula di masa para sahabat dan tabi`in. Rasulullah telah menetapkan bahwa barisan shaf wanita adalah di belakang shaf kaum laki-laki, bukan sebaliknya.

Imam Abi Muhammad al-Bahlawiy al-Ummaniy mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai hal ini.

Ibnu Rusyd al-Hafid menulis kan dalam kitabnya, Bidayatul Mujtahid, bahwa sudah menjadi sunnah bagi wanita untuk mengambil tempat di belakang kamu laki-laki, itu artinya kaum wanita tidak boleh berada di depan kaum laki-laki dalam barisan shaf shalat. Oleh karena itulah sebagian ulama membolehkan wanita untuk mengimami makmum dari sesama kaum wanita saja.

C. Mazhab as-Syafi`iyyah

Imam Syafi`i mengatakan dalam kitab  fenomenalnya al-Umm : apabila wanita shalat kemudian di belakangnya ada makmum dari kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anak laki-laki, maka shalatnya kaum wanita tadi sah, sedangkan shalatnya kaum lelaki dan anak-anak laki-laki tadi tidak sah karena Allah SWT telah menjadikan kaum laki-laki pemimpin (qawwam) atas kaum wanita, maka tidaklah boleh bagi wanita untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki dalam keadaan apapun selama-lamanya.

Imam Nawawi mengatakan bahwa wanita tdak boleh menjadi imam bagi laki-laki, baik laki-laki baligh maupun anak-anak. Beliau juga tidak membolehkan wanita untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki, baik dalam shalat fardhu, shalat tarawih, dan seluruh shalat sunnah lainnya .

D. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa kaum wanita dan kaum banci tidak sah untuk menjadi imam kecuali bagi makmum dari kaum wanita saja.  Demikian pula pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang masyhur ‘al-Muqni`.

Demikianlah pemaparan para ulama yang faqih dan zahid yang mencurahkan jiwa dan raganya demi kepentingan ummat. Maka, dengan mengetahui semua pendapat para ulama di atas, mudah-mudahan para wanita masa kini tidak terjebak dalam perangkap kesalahan yang dibuat oleh kalangan feminis dan pemuja emansipasi wanita radikal, apalagi para kalangan liberalis pluralis yang menyesatkan.

Islam menempatkan shaf wanita di belakang kaum laki-laki bukan untuk menjadikan kaum wanita sebagai kaum marjinal apalagi menjadikan mereka sebagai kelas kedua dalam masyarakat, akan tetapi hal ini untuk dipahami secara positif sebagai perintah dan aturan yang Allah tentukan demi kemashlahatan bersama.

Wanita diposisikan dalam shaf di belakang laki-laki, salah satu hikmahnya adalah agar shalat jamaah berlangsung lebih sakral dan khusyu` serta menjauhkan wanita dari pandangan nakal mata kaum laki-laki yang tidak jarang mengundang nafsu.

Maka, penempatan wanita di shaf yang berada di belakang kaum laki-laki tidaklah untuk ditafsirkan sebagai marjinalisasi kaum wanita. Sebaliknya, justru dengan itulah martabat kaum wanita ditinggikan. Dengan berada di shaf belakang kaum laki-laki, wanita akan terhindar dari tatapan nafsu yang tidak halal dari kaum laki-laki.

Shalat adalah penghambaan yang serendah-rendahnya dan setunduk-tunduknya pada Sang Khaliq Yang Maha Kuasa. Maka, ritual suci ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh khidmat dan khusyu`.

Wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc


Baca Lainnya :

Benarkah Wanita Boleh Jadi Imam Shalat Buat Laki-laki?
6 March 2012, 17:00 | Shalat > Imam | 6.408 views
Mengulang-ulang Tayammum
4 March 2012, 17:00 | Thaharah > Tayammum | 6.524 views
Benarkah Wanita Haid Boleh Tetap Puasa?
6 September 2008, 22:45 | Puasa > Puasa terlarang | 10.281 views
Mimpi Basah Saat Ramadhan
6 September 2008, 22:44 | Puasa > Membatalkan Puasa | 7.730 views
Perlukah Bersyahadat Lagi?
6 September 2008, 12:20 | Aqidah > Syahadat | 9.964 views
Kafirkah Orang Tua Rasullulloh?
6 September 2008, 12:18 | Aqidah > Nabi | 13.868 views
Nabi Isa Disebutkan 25 Kali Dalam Al-Quran
6 September 2008, 11:53 | Aqidah > Nabi | 7.857 views
Taqdir, Bisakah Diubah?
6 September 2008, 11:51 | Aqidah > Takdir | 11.631 views
Cara Menyadarkan Teman yang Inkar-Sunnah
6 September 2008, 11:50 | Aqidah > Allah | 17.609 views
Status Pernikahan Isteri yang Murtad
6 September 2008, 11:49 | Pernikahan > Talak | 9.552 views
Baiat Dan Syahadatain
6 September 2008, 11:46 | Aqidah > Baiat | 11.558 views
Adakah Ayat Al-Quran atau Hadits yang Dinasakh?
6 September 2008, 11:23 | Al-Quran > Nasakh | 12.556 views
Menanam Kepala Sapi Mencari Keselamatan
6 September 2008, 10:16 | Aqidah > Syirik dan Bidah | 7.815 views
Shalat di Mushalla Ahmadiyah
6 September 2008, 03:16 | Shalat > Shalat Dalam Berbagai Keadaan | 8.507 views
Apakah Dosa Bila Membuang Pembalut yang Tidak Bersih
17 June 2008, 22:24 | Wanita > Hukum | 86.036 views
Apakah Sujud Tilawah Itu?
17 June 2008, 01:00 | Shalat > Sujud | 13.696 views
Penasaran dengan Kelompok Ingkarussunnah
16 June 2008, 07:36 | Hadits > Pengingkar hadits | 7.696 views
Hukum Menjama` Shalat di Kantor dan Ketiduran
16 June 2008, 07:33 | Shalat > Shalat Jama | 17.702 views
Halalkah Darah Gusdur?
14 June 2008, 02:10 | Negara > Polemik | 9.736 views
Hukum Mengingkari Pembagian Hak Waris Menurut Islam
13 June 2008, 00:21 | Mawaris > Masalah terkait waris | 7.939 views

TOTAL : 2.296 tanya-jawab | 45,407,873 views

KATEGORI

Jadwal Shalat DKI Jakarta

29-9-2021
Subuh 04:23 | Zhuhur 11:45 | Ashar 14:52 | Maghrib 17:51 | Isya 18:58 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih